نهج البلاغه

 

نهج البلاغه

جرج جرداق(استاد ادبیات عرب) درمورد کتاب ارزشمند مولا علی (ع)می گوید:"جاذبه های کلام حضرت علی (ع) شوری در من ایجاد کرد که 200بار نهج البلاغه را مطالعه کرده ام."

بدون تردید یکی از راه های شناخت ارزش ها مطالعه زندگی یرزگان و پیام های آن هاست.مانیزهمراه شما می شویم تا با گذری بر نهج البلاغه از راهنمایی های ارزشمند مولا علی (ع) برای زندگی و وجوه مختلف آن از جمله اقتصاد،عرفان ،سیاست و اجتماع و.......بهره مند شویم. همان طور که مولا علی فرموده اند:"دل ها همانند بدن ها افسرده می شوند ،برای شادابی دل ها سخنان زیبای حکمت آمیز را بجویید.

 • هرگاه دیدی خداوند تورا به یاد خود انس داده بدان که تو را دوست دارد .
 • کاری مکن که مجبور شوی ازکسی عذر خواهی کنی که ظرفیت پذیرش عذر خواهی ندارد.
 • آن چه ارزش انجام دادن را ندارد ،خوب انجام دادن آن اتلاف وقت است.
 • هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد .
 • کسی که کرداش او را به جایی نرساند ،افتخارات خاندانش او رابه جایی نخواهد رسانید.
 • از دوستی با احمق بپرهیز ،چرا که می خواهد نفعی به تورساند اما دچار زیانت می کند.
 • ازدوستی با بخیل بپرهیز ،زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تودریغ می کند.
 • از دوستی با بدکار بپرهیز ،زیرا اباندک بهایی تورا می فروشد.
 • از دوستی با دروغگو بپرهیزکه به سراب ماند ،دور را به تو نزیدک ونزدیک را به تو درو می نماید .
 • مردم ستمکار راسه نشان است:با سرکشی به مافوق خود ستم روامی دارد ،به زیر دستان خود بازور وچیرگی ستم می کند.ستمکاران را یاری می دهد.
 • ستودن بیش از آنچه سزاوار است نوعی چابلوسی وکمتر از آن درماندگی وحسادت است.
 • کسی که چیزی از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
 • حق خدا بر عهده شما این است که از نعمت های الهی در گناهان بهرهنگیرید .
 • برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن ،که نادان آموزش گیرنده هماننند داناست و همانادانای بیانصاف چون نادان بهانه جو است.
 • در قرآن،اخبار ذشتگان وآیندگان واحکام مورد نیاز زندگی تان وجود دارد.
 • همنشین بی خرد مباش،که کار زشت را زیبا جلوه داده ودوست دارد تو همانند او باشی.
 • کار اندکی که ادامه یابد از کار بسیایری که از آن به ستوه آیند امیدوار کننده تر است.
 • خدارا از سست شدن اراده های قوی وگشوده شدن گره های دشوار ورد هم شکسته شدن تصمیم ها شناختم.
 • ا زخدا بترس هر چند اندک و میان خود و خدا پرده ای قرار ده هر چند نازک!