پرچم هاي رنگي در مسابقات اتومبيلراني

كاربرد پرچم هاي رنگي در مسابقات اتومبيلراني:

 پرچم‌ها همواره نماينده نمادها و نشانه‌ها هستند. در مسابقات مختلف ورزشي نيز اين پرچم‌ها هستند كه مفاهيم را به ورزشكاران منتقل مي‌كنند. ورزش‌هاي موتوري هم از اين قاعده مستثنا نيستند. رنگ و علامت روي پرچم‌ها در بسياري از مسابقات اتومبيلراني و موتورسواري مفهوم يكساني در بردارند. به طور مثال پرچم شطرنجي در همه ورزش‌هاي موتوري به معناي عبور راننده شماره يك از خط پايان است. البته به جز پرچم‌هاي ثابت، پرچم‌هاي اختصاصي هم براي مسابقاتي مثل ناسكار وجود دارد. در اين جا بحث ما بيشتر مربوط به بالاترين سطح مسابقات، يعني رقابت‌هاي فرمول‌وان است.در اين مطلب، 10 پرچم بسيار مهم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. علاوه بر پرچم، در مسابقات گراندپري نمايشگرهاي LED نصب شده روي فرمان اتومبيل‌ها وظيفه‌ انتقال پيام را بر عهده دارند و در نهايت ارتباط مستقيم راننده و پيت‌استاپ تيم، از طريق امواج راديويي برقرار مي‌شود، با اين وجود نقش پرچم ها هنوز مانند گذشته پررنگ است.


    پرچم زرد Yellow Flag
    تصوير
    تصوير
    اين پرچم پر كاربرد همواره نشان‌دهنده خطر است. از اين پرچم به هنگام رخ‌دادن تصادفات و يا توقف اتومبيلي در مسير پيست استفاده مي‌شود. نشان‌دادن يك پرچم زرد دستور كاهش سرعت و دو پرچم زرد، كاهش سرعت و عدم سبقت‌گيري است. سربارزدن از توجه به پرچم زرد مي‌تواند جريمه سنگيني مانند اخراج‌شدن را براي رانندگان متخلف به همراه داشته باشد.
    This is shown to drivers to warn them to slow down and not to over take other cars because there is a dangerous situation ahead.
    If two of these flags are waved the drivers must prepare to stop racing if necessary.

    پرچم آبي Blue Flag
    تصوير
    تصوير
    در مسابقات فرمول‌وان، رانندگان برتر در دورهاي پاياني، به دليل استراتژي قوي تيم و رانندگي پرسرعت‌شان، گاهي به اندازه يك دور كامل از بعضي رانندگان ديگر جلو مي‌افتند. اين عمل اصطلاحاً «لپ‌شدن» راننده كم سرعت‌تر نام دارد. به منظور اينكه اتومبيل عقب‌تر مانعي براي پيروزي راننده برتر مسابقه نباشد، در هنگام لپ‌شدن، پرچم آبي به او نشان داده مي‌شود تا اجازه عبور به اتومبيل ديگر بدهد.
    This flag is shown to drivers when a faster driver is approaching them and trying to over take. Only lapped cars have to give way to a faster driver, if after being shown three blue flags they have still not done so they risk being penalised.

    پرچم قرمز Red Flag
    تصوير
    تصوير
    نشان‌دادن اين پرچم به رانندگان، به معناي به هم خوردن مسابقه و لغو آن است. دو دليل اصلي براي نشان‌دادن پرچم قرمز وجود دارد. اول: رخ دادن تصادف بسيار شديد. به نحوي كه امكان ادامه مسابقه وجود نداشته باشد. دوم: شرايط بسيار بد مسير براي ادامه مسابقه. البته در شرايط خاصي بعد از نمايش اين پرچم، مسابقه بار ديگر استارت مي‌خورد.
    This is waved to signal the race has been stopped due to poor conditions making driving dangerous, or because of an accident where a damaged vehicle is lying in a dangerous position for other drivers.

    پرچم سبز Green Flag
    تصوير
    تصوير
    اين پرچم همواره بعد از پرچم زرد نمايش داده مي‌شود و به معناي برگشتن پيست به شرايط عادي است.
    This flag means the track has been cleared of any dangers
    and drivers can proceed at racing speeds

    پرچم سفيد White Flag
    تصوير
    اين پرچم به ساير رانندگان هشدار مي‌دهد اتومبيلي با سرعت كم در پيست، در حال حركت است.
    This flag warns drivers of slow moving vehicles on the track like safety cars.

    پرچم شطرنجي Checkered Flag
    تصوير
    تصوير
    اين پرچم تنها نشان‌دهنده عبور نفر اول از خط پايان نيست، بلكه در مسابقات فرمول‌وان در هر دور، اعم از دور تمرين، زمان‌گيري و روز مسابقه به نشانه پايان زمان آن دور تكان‌ داده مي‌شود. در روز مسابقه، با عبور اولين اتومبيل از خط پايان، اين پرچم براي او نشان‌داده مي‌شود.
    با نمايش اين پرچم، تمامي شركت‌كنندگان بايد پس از يك دور پيست براي خنك‌شدن موتور اتومبيل، به جايگاه داوران بروند.
    This flag is waved to signal the end of the race as the winning driver crosses the finish line! This flag continues to be waved to each car finishing behind the winner.

    پرچم سياه و سفيد Black and White Diagonal Halves
    تصوير
    اين پرچم به همراه شماره اتومبيل راننده خطاكار به وي نشان داده مي‌شود و انجام حركت غيرورزشي را گوشزد مي‌كند. نشان دادن اين پرچم همراه با اعمال زمان‌ پنالتي (جريمه زماني كه بعداً براي او منظور مي‌گردد) خواهد بود. توجه‌نكردن به پرچم سياه و سفيد مي‌تواند عواقبي مثل اخراج‌شدن از پيست را در پي داشته باشد.
    This flag is waved at a driver who is behaving unfairly and unsportsman like.
    If he continues behaving in this way he will be shown a black flag.

    پرچم سياه Black Flag
    تصوير
    نشان دادن اين پرچم به همراه شماره اتومبيل، به معناي اخراج راننده از پيست است. راننده اخراجي بايد سريعاً به سمت پيت‌استاپ حركت كند.
    This flag is shown to a driver to tell him to enter the pits immediately.
    This is probably an indication that he has broken the rules and may be disqualified!

    پرچم سياه با دايره نارنجي Black Flag with Orange Disk
    تصوير
    اين پرچم كه همراه شماره اتومبيل به راننده نشان داده مي‌شود، به وي هشدار مي‌دهد كه مشكل مكانيكي براي اتومبيل او به وجود آمده و بايد براي رفع آن به پيت‌استاپ مراجعه نمايد.
    This flag is displayed with a car number to warn the driver that the car has a mechanical problem and to return to the pits.

    پرچم زرد و قرمز Red and Yellow Stripped Flag
    تصوير
    معمولاً به دليل تصادفات حين مسابقه، سطح مسير به خاطر آب يا روغن، دچار آلودگي مي‌شود. نشان‌دادن اين پرچم به رانندگان، آنها را از سطح آلوده مسير آگاه مي‌كند تا با احتياط بيشتري به مسابقه ادامه دهند. چرا كه عبور از روي اين مواد باعث از دست رفتن كنترل اتومبيل و ايجاد حادثه ديگري مي‌شود.