واحد بازیافت

واحد بازیافت وظیفه جمع آوری و تصفیه پساب های بهداشتی و فرآیندی ، مواد هیدروکربنی و آروماتیکی مایع و آبهای سطحی مثل آب باران را بر عهده دارد ، این سیستم مشتمل بر تأسیسات عمومی و واحدهای package می باشد ، واحدهای pachage شامل تأسیسات جداسازی آب و مواد روغنی ، تصفیه بیولوژی تأسیسات متعلق به جمع آوری و تخلیه لجن ، کوره و تأسیسات مربوط به تهیه مواد شیمیایی می شود.
آبهای آلوده به مواد روغنی پس از جمع اوری در سیستم جداسازی آب و روغن که مجهز به مخزن هوادهی است تصفیه می شوند. آب بازیابی شده به واحد تصفیه آب 7500 یا فضای سبز ارسال می شود ، روغن جدا شده از این پساب پس از جمع آوری در تانک slop روغن در کوره سوزانده می شود و فاضلاب بهداشتی نیز پس از جمع آوری در مخزن یکنواختی مورد تصفیه بیولوژی قرار می گیرد و لجن حامل تارسین به غلظت 40 درصد تغلیظ به مصارف کشاورزی می رسد.

مایعات آبی آلوده به مواد آروماتیک در یک سیستم تخلیه بسته جمع آوری می گردند و پس از ذخیره در مخزن مربوطه ( aqueous effluent tank ) در کوره سوزانده می شوند.
جریانهای مایع اشباع با بنزن نیز در یک سیستم تخلیه بسته جمع آوری و به تانک slop oil یا مخزن ذخیره رافینیت و آروماتیک های c9 ارسال می گردند ، بخارات بنزن حاصل از بارگیری تانکها همچنین در کوره سوزانده می شوند.

تئوری فرآیند :
هدف از تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی تأمین شرایط بهداشتی ، پاک نگهداشتن محیط زیست و بازیابی آب می باشد. پالایش یا تصفیه فاضلابهای بهداشتی معمولاً در سـه مرحله انجام می شود

الف ـ مرحله مقدماتی تصفیه فاضلاب شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری و ته نشینی مواد معلق در آن.
ب ـ مرحله دوم تصفیه فاضلاب و یا تصفیه ثانوی شامل تصفیه بیولوژی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتریهای گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن می باشد . راهبری تأسیسات تا تصفیه ثانوی نسبت به مرحله مقدماتی نیاز به صرف انرژی و هزینه بیشتری دارد.
ج ـ مرحله سوم تصفیه فاضلاب و یا تصفیه نهایی شامل زلال سازی و تصفیه های تکمیلی از قبیل عمل نیترات زدایی ، گذراندن فاضلاب از فیلترهای ماسه ای ، استفاده از کربن فعال ، نمک زدایی به روش تعویض یونی و غیره می باشد.

معمولاً ایجاد و راهبری تأسیسات تصفیه تکمیلی فاضلاب بسیار پر هزینه است . در تصفیه خانه های فاضلاب شهری به ندرت از سومین مرحله تصفیه فاضلاب استفاده می شود در صورتی که تمام تأسیسات تصفیه خانه به درستی کار کند می توان آلودگی فاضلاب را 90 تا 96 درصد کاهش داد و این کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط لازم جهت رفع فاضلاب به منابع طبیعی آب و حفظ بهداشت و پاک نگهداشتن محیط زیست کافی است.

فاضلاب بهداشتی تازه دارای رنگ خاکستری می باشدکه پس از مدتی رنگ آن تیره و سیاه می گردد ، بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز هیدروژنی سولفوره می باشد که در اثر فعالیت باکتریهایی بی هوازی و در نتیجه احیای سولفاتها به سولفیت ها تولید می گردد. درصورتی که به فاضلاب هوا و اکسیژن کافی برسد باکتریهای بی هوازی از فعالیت باز ایستاده و به جای آن باکتریهای هوازی مواد آلی فاضلاب را تجزیه می کنند. CO2 مهمترین گازی است که از کار این باکتریها تولیـد می شود . بنابراین می توان گفت با دمیـدن اکسیژن به فاضلابها آنها را بی بو می کنند. 

خدمات شیشه و آینه