نگهداري و حفاظت اجناس و كالاها انبار كردن

پس از دريافت يا تحويل كالاها يا اجناس و صدور رسيد انبار نوبت مرحلي است كه در آن طبق اصول و روال خاصي ، انواع كالاها و اجناس از هم جدا شده هر كدام پس از تفكيك به طبقه و گروه و تعيين كد كالا بنا به نظم و ترتيبي كه در يك سيستم صحيح انبارداري در محل خود قرار داده مي شود.
اين اصول عبارت است از:
تعيين محل قرار دادن كالاانبار- قفسه-طبقه-رديف
چيدن و انباركردن كالا
تهيه كارت شناسايي كالا و نصب آن بر روي اجناس
نگهداري يا حفاظت كالا در انبار
براي بهتر روشن شدن موارد فوق ، هر يك از اين اصول مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
تعيين محل قرار دادن كالا
اين امكان وجود دارد كه اجناس مشابه در يك شركت قابليت جايگزيني ديگر را داشته باشند، بنابراين ، انباردار مي بايست در خصوص تعيين محل مناسب براي استقرار اين نوع اقلام به گونه اي عمل كند كه ارتباط اين نوع اجناس با ديگر برقرار شود تا در صورت نياز به هر يك از آن ها دسترسي به كالاي مورد نظر مقدور باشد. لذا انباردار بايد تشابه در مصرف را مدنظر قرار دهد و سعي كند اقلامي كه با يكديگر مصرف مي شوند را در كنار هم يا نزديك به هم قرار دهد؛ اين عمل انباردار باعث كوتاهي مسافت ، كاهش خستگي ، تسهيل در دسترسي به موقع و فراهم سازي كالا در پاسخگويي به درخواست ها مي گردد. قفسه انبار
محل و موقعيت و شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار
از جمله عواملي كه محل قرار دادن كالا در انبار را تحت تاثير قرار مي دهد ، محل و موقعيت ساختمان، ظرفيت مفيد و قابل استفاده ، وجود ستون هاي داخل، محل درهاي ورودي و خروجي ، تهويه و نورگيري و شكل ظاهري ، ارتفاع و ابعاد مختلف انبار و ... است كه در تعيين محل قرار دادن كالا اثر دارد.