نکات قبل از اسباب کشی

سعي کنيدبراي اسباب کشي برنامه داشته باشيد
(بسته بندي درست سبب مي شود که وسايلتان سالم به خانه جديدبرود)
مراقب بسته بندي و گذاشتن وسايل حساس باشيد وبراي مثال LED را در کارتن خود که فوم دار مي باشد به صورت صحيح جاسازي کنيد.

وسايل حساس ديگرمانند کامپيوترلپ تاپ و وسايل شکستني ديگر که احتمال شکستگي خيلي زياد مي باشد با ماشين شخصي حمل کنيد (البته اگر کارتني نداشته باشندنکات قبل از اسباب کشي که بايد حتمارعايت کرد. وسايل گرانقيمت مثل طلا و پول را در کيف دستي خود نگهداري کنيد.
قوانين اين شرکت چنين است که بعداز اسباب کشي شما موظف هستيدکل ماشين را بررسي کنيد تا اگر پيچي ياهر وسايلي لاي پتوها باشد مديون شما نباشيم. باربري تهران
از کارگران شرکت بخواهيد که وسايل را درجاي خود بگذارند- براي مثال بوفه جاي خود و وسايل ديگر مثل يخچال در آشپزخانه قرارگيرد تابعداز اسباب کشي زودتروسايل را پهن کنيد.
سعي کنيد خودتان در محل بارگيري و تخليه بار حضور داشته باشيد
ما مي دانيم که وسايل شما برايتان اهميت دارد لطفا به کارگران توصيه يا پيشنهاد در مورد نحوه چطور کار کردن نکنيد آنها مي دانند که چطور وسايل شما را حمل کنند

وسايل خود راقبل از اسباب کشي هرچقدرخوب بسته بندي کنيدسالمترتحويل خواهيد گرفت
در حين حمل ال اي دي حتما آن را به کارتن مخصوص خود جاسازي کنيد
حتما روي کارتن ها را با ماژيک بنويسيد مثل شکستني يا با احتياط حمل شود يا چيني و… براي بسته بندي از کارتن هاي ضخيم استفاده کنيد