نمونه گیری ادرار و کشت در اطفال

محل خروج ادرار با آب و صابون شسته شودريا،سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید.

کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود.

هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.

چنانچه کودک را حمام برده و سپس این کار را بکنید بهتر است

در هنگام خواب راحتتر می توان به طفل کیسه وصل نمود.

حدود 15-10 سی سی ادرار که در کیسه جمع شد سر آن را تا کنید تا بسته شود.

نمونه را سریعا به آزمایشگاه بیاورید و چنانچه به ما دسترسی نداشتید آنرا در یخچال قرار داده و حداکثر 6 ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید.