نقشه جانمايي (Lay out) آدرس دهي اقلام انبار

يكي از مهم ترين روش هاي مديريت انبار، استفاده از نقشه جانمايي انبار است، كه ابتدا بصورت يك نقشه ترسيم و سپس بصورت يك بانك اطلاعاتي از موقعيت مكاني (Location) تمامي كالاها در سطح انبار و محدوده ها (محدوده انبارش، فضاي اداري، فضاهاي دسترسي، محدوده تجهيزات و...) پياده سازي مي شود، جانمايي با محدوده بندي مكاني فضاي انبار به محدوده هايي از فضاهاي كلي و ادامه آن به محدوده بندي جزئي تر (معمولا بر اساس مشخصات فني و ذاتي كالاي هر محدوده) شروع و به هر فضا يك نام يا كد (حرفي يا عددي و يا تركيبي) اختصاص مي يابد و قفسه ها و قسمت هاي چيدمان موجود در هر محدوده مشخص و به آن كد اختصاص مي يابد و همين روش با جداسازي طبقات قفسه ها و نام گذاري با يك كد ادامه مي يابد (آدرس يك كالا بصورت يك سريال از پشت سر هم قرار دادن اين كدكذاري و نام گذاري ها از محدوده هاي كلي به محدوده هاي جرئي تر (تا طبقات قفسه ها) مشخص شده و براي هر كالا آدرس در بانك اطلاعاتي ثبت مي شود) با استخراج يك كالا و آدرس آن در بانك اطلاعاتي مي توان محل فيزيكي كالا را در سطح انبار پيدا نمود.
فضاي اداري، محل استقرار تجهيزات، قرنطينه، محل استقرار اقلام نامنطبق، محدوده هاي دسترسي، فضاي اختصاصي جهت ورودي و خروجي كالا و ... نيز در نقشه جانمايي مشخص شده و در نهايت آدرس مكاني هر قلم كالا بصورت بانك اطلاعاتي ثبت مي شود.
تمامي فضاهاي تعريف شده در نقشه جانمايي، در كف زمين سالن انبار به صورت محدوده بندي با رنگ و برچسب گذاري براي هر محدوده، مشخص مي گردد. قفسه انبار
روش نام گذاري و برچسب گذاري با اختصاص يك كد عددي يا اختصاص كد حروف الفبايي و يا اختصاص كد تركيبي (حروف و عدد) انجام مي گيرد.
جانمايي در انبار بايد به گونه اي باشد كه حمل و نقل مواد در انبار و ارزش افزوده استفاده از فضاي انبار را بهينه نمايد.
در صورتي كه انبار از يك سيستم مكانيزه انبارداري مناسب بهره ببرد، حتي قادر خواهد بود تا يك نوع كالا را در داخل انبار، در چندين آدرس مجزا انبارش نمايد، اما لازم است شماره رديابي كالا را نيز همزمان با آدرس كالا و البته تعداد كالا در آن آدرس، در سيستم وارد نمايد و در نهايت با رعايت FIFOاز انبار خارج شوند.