مهمترین پارامترها در تعیین قیمت دستگاه تصفیه آب

طراحي و ساخت دستگاه هاي آب شيرين کن يا تصفيه آب شامل اصولي است که در صورت رعايت آنها، کارايي بهينه و مورد دلخواه حاصل مي شود. آب شيرين کن دريايي

اين اصول شامل:
پيش بيني و طراحي قسمت پيش تصفيه نسبت به ميزان کدورت آب
انتخاب صحيح پمپ تامين فشار آب ورودي Feed Pump نسبت به آب خوراک
طراحي مناسب و هماهنگ ساختن فشار کاري اوليه و نهايي سيستم/ جهت ارتقا طول عمر پمپ ها، عدم وکيوم مخازن پيش تصفيه و ميکس مناسب
اجنس پمپ ها و اتصالات که از نظر نوع آلياژ مقاوم در برابر خوردگي و کلرايد بالا باشند
پمپ فشار بالاي RO که کارايي لازم جهت تامين فشار فرآيند اسمز معکوس را نسبت به ميزان املاح آب موجود داشته باشد
تعيين درصد ريکاوري مناسب جهت ارتقا طول عمر ممبران ها
جانمايي و نصب صحيح دستگاه و همچنين متعلقات آن شامل ذخيره هاب آب ورودي و آب شيرين 

خدمات شیشه و آینه