مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

متقاضی ثبت شرکت باید دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه رسمی را که از اداره ثبت شرکتها گرفته تکمیل، و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضاء کلیه شرکاء ذیل کلیه صفحات اساسنامه ، با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش ک بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدم به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد.
متقاضی بایستی چند نام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
مسئول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهار نامه قید خواهد نمود . موافقیت مسئولین ادراه ثبت شرکت ها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد. متقاضی باید مدارک مورد نیاز ی که قبلا ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید . اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه مراجعه کند، هر گاه مدارک تحویلی دارای تقص باشد باید آن را تکمیل و مورد تائید کارشناس مربوطه برسد،و کارشناس مسئول نسبت به بهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام،و پس از تائید مسئولین اداره ثبت ،و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی روزنامه ها ی کثیر الانتشار مراجعه و فیش پرداختی مبلغ حق الدرج آگهی را دریافت می کند.سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهار نامه و حق الدرج آگهی اقدام می نماید. در صورتی که نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد. متقاضی باید قیش های واریزی مربوز به اظهار ناه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش ها تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را ذیل برگ اظهار نامه درج و آن راممهور به مهر نماید. بعد از آن مدارک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها ارسال و مسئول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن رادر روی اظهار نامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با ثبت با سند برابر است، امضاءاخذ خواهد کرد، سپس آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها امضاء می شود. یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی ادراه نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود.
متقاضی باید مدارک مزبور را به قسمت دبیرخانه ببرد، مسئول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ،شماره ثبت دفبر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ، پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد. مدارک تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد.لازم به ذکر است که نسخه دوم ّآگهی تحویل روابط عمومی برای درج در روزنامه کثیر الانتشار خواهد شد . نسخه اول آگهی تایپ شده جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ،ساختمان روزنامه رسمی تحویل ونسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید. متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته یاشد ، می تواند از آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی، فتوکپی را برابر اصل کرده و توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.
پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پلمپ به اداره ثبت شرکتها برده و آنها اقدام به پلمپ آن نمایند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

تولید و ساخت صنعتی