مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامی عام

دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای كه در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز(مدارك لازم جهت ثبت شركت سهام عام)