لامپ هالوژن تنگستن

لوازم آزمایشگاهی - لامپ هالوژن تنگستن مشابه با لامپ پر شده از گاز خنثی است به استثنای این که حاوی مقداری اندک از گاز فعال هالوژن نظیر برومین است. گاز خنثی تبخیر رشته ی تنگستن را سرکوب می کند، در حالی که گاز هالوژن در کاهش مقدار هالوژنی که بر روی دیواره ی خارجی لامپ تجمع می یابد، عمل می کند. گاز هالوژن با تنگستنی که تبخیر می شود واکنش می دهد، به سمت خارج مهاجرت می کند و روی دیواره ی لامپ ته نشین می شود. زمانی که دمای دیواره ی لامپ به میزان کافی باشد، هالوژن با تنگستن برای شکل دادن برومید تنگستن واکنش می دهد که از دیواره ی لامپ آزاد می شود و دوباره به رشته ی تنگستن بر می گردد. ترکیب برومید تنگستن در رشته ی لامپ واکنش از خود نشان می دهد یعنی جایی که دما نزدیک به 2500 درجه ی سانتیگراد است و باعث می شود تنگستن و هالوژن پراکنده شوند. تنگستن روی رشته ته نشین می شود برای تکرار دوباره ی این چرخه آزاد می شود. متاسفانه تنگستن در همان ناحیه ای که تبخیر رخ داده است ته نشین نمی شود بنابراین رشته نازک تر می شود و در نهایت می افتد.

رشته ی تنگستن لامپ هالوژن تنگستن دارای دو هدف است. یکی تولید نور و دومی تولید گرمای لازم برای رساندن دمای دیواره ی لامپ به دمای 250 درجه ی سانتیگراد. این لامپ نوعی طراحی شده است که این دمای مورد نیاز دیواره ی لامپ را زمانی که در ولتاژ مورد نظر عمل می کند، حفظ کند. یک کاهش در ولتاژ به میزان 10 درصد یقینا باعث می شود دمای دیواره به زیر میزان مورد نیاز برسد. آزمایش ها نشان می دهد که در اکثر موارد این کاهش شرایط عملکردی برای عملکرد لامپ هالوژن تنگستن خطرناک نیست. زمانی که دمای دیواره به نقطه ای سقوط کند که چرخه ی هالوژن از عملکرد خود متوقف شود، دمای رشته به نقطه ای کم می شود که در آن تبخیر تنگستن ناچیز است. اگر بر روی دیواره سیاه شدگی وجود داشته باشد ، محدوده ی ولتاژ عملکردی که باعث رخ دادن این کار شده است را باید دیگر به کار نبرد. سوختن لامپ هالوژن تنگستن در ولتاژ طراحی شده برای یک مدت کوتاهی از زمان معمولا سیاه شدگی لامپ را به علت عملکرد موقتی در چنین محدوده ی ولتاژی پاک می کند. بازده ی نوری لامپ هالوژن تنگستن بسیار به نسبت لامپ گازی غیر هالوژنی به علت عمل تمیز سازی گاز هالوژن روی پوشش لامپ پایدار تر است.
 

خدمات شیشه و آینه