قفسه بندی خودراهرو

سیستم خودراهرو شامل کانالهایی است که علاوه بر محل بارگذاری بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز می باشد. قفسه انبار

کاربرد:
در انبارهای مواد و محصول
سردخانه ها

ویژگی ها:
افزایش میزان بار نگهداری شده به سطح انبار به چند برابر، به دلیل استفاده از کانالهای بارگذاری به عنوان راهرو
شروع بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای کانال و برعکس برای تخلیه بار از ابتدای کانال.
اولین خروجی از آخرین ورودی (LIFO) 

خدمات شیشه و آینه