فرآیند تصفیه آب و تاسیسات

عملکرد تصفیه از ابتدای ورود به تصفیه خانه که از نوع پلساتور است تا انتهای خروجی یک ساعت بطول می انجامد و شامل مراحل زیر است:
● کلر زنی مقدماتی در بندهای انحرافی سدها
● کلرزنی ابتدائی در ورودی تصفیه خانه
● افزودن مواد شیمیائی و اختلاط سریع
● اختلاط آرام، انعقاد و ته نشینی در پلساتورها
● فیلتراسیون
● کلرزنی انتهائی

مراحل شش گانه فرآیند تصفیه آب که در صفحه قبل آمد، بصورت نیمه اتوماتیک کنترل می شود و گزارش آنها بوسیله دستگاههای کنترل و اندازه گیری به اتاق کنترل ارسال و به صور مختلف زیر به نمایش در می آیند.
● دبی آبهای خام ورودی و تصفیه شده در دستگاههای ثبات به صورت لحظه ای ثبت می شوند.
● سیگنالهای علائم در تابلوی میمیک دیافراگم روشن و خاموش بودن دستگاهها را نمایش می دهند.
● علائم خطر ، اختلال و هشدار به همراه آژیر خطر در تابلوی سیگنالهای خطر به نمایش در می آیند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ