غرفه نمایشگاهی

غرفه در معني محلي براي نمايش يا مکاني براي فروش کالا و ارايه خدمات است. غرفه، اصولا الگويي از کار شرکت کننده است، هر چه ماهرانه تر در طراحي و چيدمان ان با توجه به نوع و هدف شرکت عمل گردد به همان نسبت واقعيت شرکت بهتر انعکاس مي يابد و بايد به شکلي طراحي، ساخته، چيدمان و اداره گردد که فلسفه وجودي و موضوع فعاليت شرکت را به نمايش بگذارد.و جذابيت بصري داشته باشد .
غرقه فقط يک اثر هنري نيست و نبايد فقط به يک بعد آن توجه گردد بلکه قبل از هر چيز محلي براي معرفي شخصيت شرکت و پيشبرد اهداف آن مي باشد. بطور خلاصه مي توان عنوان نمود يک غرفه نمايشي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
1- داراي جذابيت لازم
2- هماهنگ با نوع کالاهاي نمايشي
3- وضعيت مکاني مناسب
4- قابل درک بودن پيام طرح براي بيننده

5- طراحي مناسب با کالاهاي قابل ارايه

 

تجهيزات نمايشگاهي
اندازه غرفه

تعيين اندازه يک غرفه بر اساس ذوق و سليقه نيست و صرف بزرگي به اعتبار شرکت نمي افزايد و کوچک بودن نيز ممکن است ممکن است نتواند اهداف شرکت را محقق نمايد لذا براي تعيين اندازه مورد نياز يک غرفه مي بايست تعداد کالاهاي نمايشي، اندازه و حجم ارايه آنها، نياز به فضاي مذاکره و تشريفات و .... را با بودجه متناسب اختصاص يافته از طرف شرکت در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبي محاسبه نمود. براي انتخاب بهترين اندازه غرفه موارد زير مد نظر قرار گيرد.
1- اهداف حضور در نمايشگاه، که تعيين کننده بودجه و محصولات قابل ارايه نيز مي باشد.
2- روش نمايش و تعداد و اندازه محصولات قابل ارايه در غرفه
3- کسب اطلاعات کافي از تعداد بازديدکننده و مشارکت کننده در نمايشگاه و جذب تعدادي از آنها (با توجه به سياست هاي شرکت) و داشتن فضاي مناسب براي ورود و يا مذاکره که در محاسبه فضاي غرفه مهم است.
4- کيفيت برگزاري نمايشگاه و سياست هاي شرکت جهت ارتباط پذيرايي مناسب با اختصاص فضاي VIP
5- تعداد کارکنان غرفه و وسايل مورد نياز آنان جهت انجام امور محوطه
6- داشتن جلسات آموزشي و يا ارايه و معرفي کالا و خدمات توسط لوازم سمعي و بصري