عمکرد انتی اسکالانت در واکنش های رسوب

جلوگیری در غلظت های کم آستانه‌ای
جلوگیری در غلظت‌های کم آستانه‌ای عبارت است از توانایی یک آنتی اسکالانت در نگه داشتن محلول‌های فوق اشباع بخشی از نمک‌های حل شده در محلول. وقتی کریستال‌ها در سطح زیر میکروسکوپی شروع به شکل‌گیری می‌کنند، گروه‌های منفی قرار گرفته بر روی مولکول آنتی اسکالانت به بارهای مثبت هسته رسوب حمله کرده و باعث توقف تعادل الکترونیکی لازم جهت ادامه رشد کریستال می شوند.
مکانیسم کم آستانه‌ای کربنات کلسیم، آنتی اسکالانت (R) رشد کریستال را با حمله کردن به بارهای مثبت یون‌های کلسیم قرار گرفته در گوشه‌های کریستال متوقف می‌سازد.

تصحیح کریستال
تصحیح کریستال نیز عبارت است از خاصیت یک آنتی اسکالانت در دگرگون کردن شکل‌های کریستال و در نتیجه نرم و یا غیر چسبناک کردن رسوب. وقتی کریستال‌های رسوب توسط این مواد اصلاح می‌شوند، شکل آنها تغییر کرده و کم‌تر فشرده می‌شوند.

پراکندگی
پراکندگی عبارت است از توانایی بعضی آنتی اسکالانت‌ها در جذب شدن بر روی کریستال‌ها و یا ذرات کلوئیدی و انتقال مقدار بالایی بار آنیونی به آنها. بار زیاد سبب پراکنده شدن کریستال‌ها می‌شود. به علاوه عملیات جذب متفرق کننده‌ها به طور پیوسته ادامه یافته و سبب عدم رشد کریستال می‌گردد. مقادیر بالای بارهای آنیونی همچنین سبب جدا کردن ذرات از بارهای آنیونی ثابت بر روی سطح ممبرین می‌شوند.