روش خاموش کردن دیگ بخار برای مدت کوتاه

جهت خاموش نمودن ديگ بخار براي مدتي معين و حداکثر تا يک شيفت کاري مي توان به يکي از دو طريق زير عمل نمود:

شير خروجي بخار ديگ را بسته و مشعل و پمپ تغذيه را روي حالت خودکار بگذاريد. با اين روش در طول اين مدت فشار داخل ديگ حفظ شده و آماده شيفت بعدي مي باشد. با توجه به اينکه در اين حالت کارکرد ديگ بخار بدون حضور مسئول و ناظر انجام مي گيرد، لازم است اين امر را با شرکت بيمه در ميان بگذاريد تا آنها روش شما را تأييد نمايند در اين حالت لازم است قبلاً از عملکرد درست سيستم ها اطمينان کامل حاصل شده باشد.
شير خروجي بخار را بسته پمپ تغذيه را در حالت دستي قرار دهيد و سطح آب را تا بالاترين نقطه شير آب نما بالا ببريد. اين عمل به منظور جبران انقباض حاصل از پايين آمدن دما و فشار صورت مي گيرد. پمپ را خاموش کرده و بگذاريد مشعل در بالاترين فشار تنظيم شده خاموش گردد. کليد پمپ تغذيه و کليد مشعل را روي حالت خاموش بگذاريد. وقتي مشعل متوقف شد آن را باز کرده و در حالي که فنجانک سوخت (cup) گرم است آن را تميز نماييد. اگر اين کار در حالت گرم انجام نگيرد تشعشع و حرارت حاصله باعث خشک شدن و جمع شدن رسوب کربن روي فنجانک سوخت خواهد شد. شير آب را ببنديد. چنانچه در طول اين مدت فشار ديگ پايين بيايد اين کار از ورود آب به داخل ديگ جلوگيري مي کند. در شروع به کار بعدي قبل از شروع شدن ديگ حتما شير تغذيه آب را باز نماييد. شيشه هاي آبنما و سطح آب را کنترل کنيد و چشم الکتريکي و شيشه دريچه ديد شعله در عقب ديگ را تميز نماييد.