دکوراسیون منزل

دکوراسيون منزل- همه افرادي که در يک جامعه زندگي مي کنند نيازمند اين هستند که روحيات آنان لطيف شود و آرامش روحي و رواني پيدا کنند. تمام انرژي هايي که از محيط بر انسان گذاشته مي شود بر روح و روان نوع بشر تاثير مي گذارد و حتي از نگاه جامع تر مي توانيم بگوييم که شايد تاثيرات روحي و رواني که محيط بر انسان مي گذارد تاثير مستقيمي نير بر نوع بشر در آينده بگذارد. پس مي توان گفت که طراحي و ديزاين محيطي که در آن در حال سکونت هستيم بسيار براي ما با اهميت مي باشد. اينکه از چه موادي براي طراحي داخلي و دکوراسيون داخلي استفاده کنيم و چگونه اين مواد بر روي ذهن ما تاثير مي گذارد. در ساليان اخير با پيشرفت تکنولوژي و علم بشر تاثيرات مختلفي را در فرهنگ ايراني نيز مشاهده مي کنيم.

انسان ها توجه بيشتري به حرف هاي روانشناسان مي دهند وقت بيشتري را در مورد موارد ذهني و تاثير گذاري محيط بر روح مي خوانند. پس با بهبود شرايط علمي و باز شدن فکر افراد مي توان راحت در مورد تايثر گذاري دکوراسيون داخلي و تاثير آن بر انسان ها صحبت کرد. متناسب با نوع محيط طراحان داخلي متريال مختلفي را پيشنهاد مي دهند. اينکه محيط کارخانه مي باشد يا يک دفتر اداري و يا يک محيط صميمي براي زندگي، متريالي که طراحان داخلي استفاده مي کنند کاملا متفاوت مي باشد. چيدمان داخلي محيط ها نيز با يکديگر متفاوت مي باشد. به طور مثال در جايي که يک موسسه آموزشي مي باشد و افرادي که ورود پيدا مي کنند داراي کمي استرس مي باشند پس معقول تر اين است که در اين محيط ها از رنگ هايي استفاده شود که بتوان از استرس افرادي که هستند و استرس کنکور را دارند کمتر مي شود. در اين ميان افرادي هستند که به صورت علمي اين راه را ادامه مي دهند ولي افرادي هستند که خيلي بر مبناي علمي نيستند و بيشتر بر مبناي آزمون و خطا کاري را انجام مي دهند و معمولا اين جمله بر سر کلام آنها است اين کار را قبلا انجام داديم و "قشنگ شده" که از اين جمله مي توان فهميد که تمام حرف هاي آنها بر مبناي آزمون و خطا مي باشد و ممکن از پروژه ي ما نيز براي آنها يک آزمون و خطاي ديگر باشد. 

منبع: چيدانه