دستگاههای تبادل یونی

بدنه دستگاههای تبادل یونی مورد مصرف در تصفیه آب شبیه فیلترهای فشار است که در داخل آن ذرات رزین قرار می گیرند برای نگهداری و جلوگیری از خروجی رزینها در قسمت پائین دستگاه و در زیر رزینها چند لایه شن های درشت و یا آنتراسیت قرار می دهند ، در این دستگاه ها بخاطر پائین بودن PH خطر آزاد شدن سیلیس وجود ندارد ، تنها مشکل این لایه شستشوی معکوس آنهاست که به همین خاطر استفاده از صفحات مشبک متداولتر است ، وجود رزینهای ضعیف در کنار قوی موجب افزایش تبادل یونی در این دستگاهها شده اند ، در اثر اختلاط ذرات رزینهای کاتیونی و آنیونی در کنار هم قرار گرفته و تشکیل یک سری سیستم تبادل یونی می دهند ، آب خروجی از دستگاه کاملاً بدون یون خواهد بود.

عمل احیای رزینهای تبادل یونی بطور همزمان و در مراحل زیر اجرا می شود:

1- bed lift 2- preinjection

3- injenection 4- isplacement 5- settle


احیای ستونهای تبادل یونی مختلط دارای 11 مرحله است :

1-drain Ι 2-seperation 3- settle 4-drain Π 5-preinjection
6-hcl / vaoh injection 7 -displaocment
8-drain Ш 9- air / mix 10- forrced settle 11- re fill

گاز زدایی :
هدف از گاز زدایی آب بویلرها حذف اکسیژن و دی اکسید کربن است چون به شدت خورنده هستند و همچنین می توانند موجب کاهش سطح انتقال حرارت بویلر شوند ، گازهای محلول به روش عریان سازی با هوا ( برای حذف H2S ) و یا متان ( برای حذف اکسیژن ) یا اعمال خلاء قابل جداسازی هستند ، هوازدایی در فشار 12 الی 5 psi g دی اکسید کربن را نیز بطور کامل حذف می کنند.

اساس طراحی :
مشخصات خوراک ، آب خام ورودی به واحد از شاهین شهر گرفته می شود که PH آن بین 6.5 تا 8.5 است ، میزان هدایت الکتریکی آن حداکثر 800 μs/cm و حداکثر 3.5 ntu و سختی کل حداکثر 350ppm و سختی کلسیم حداکثر 250 pmm است ، قلیائیت ناچیز قلیائیت کل –190 ppm اسیدیته ندارد . یون کلر 120 ppm و گاز کلر محلول 0.3 pmm و سیلیس حداکثر 8 ppm است.