جملات زیبا

ن کاملا خسته ام، از مردان پیری که جنگ میپرورند برای جوانانی که در آن کشته شوند.
جورج مک گاورن

    جنگ
    پیری

دوستان من املاک من هستند ، مرا ببخش که در حفظ و نگهداری از آنها بخیل هستم.
امیلی دیکینسون

    دوستی

مرا با زنگ صبحدم از این رویای زیبا بیرون نکشید زنده هستم تا که رویا ببینم.
امیلی دیکینسون

    رویا

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانۀ خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن، عشق است.
امیلی دیکینسون

    بهشت
    خدا

ما عشق را می پرورانیم و در قفسه می گذاریم تا در نمایش مدهای قدیمی مثل لباس های پدربزرگمان به نمایش بگذاریم.
امیلی دیکینسون

    عشق

یک ساعت به انتظار نشستن طولانی‌ست. اگر آن سوی آن عشق باشد انتظار کشیدنی ابدی کوتاه استاگر در پایان، عشق پاداش آن باشد عشق سرتاسر ما را در بر گرفته‌است، و این تمام چیزی‌ست که از عشق می‌دانیم.
امیلی دیکینسون

    عشق

دو شیوه برای گذران زندگی وجود دارد: اینکه تصور کنید که هیچ معجزه‌ای وجود ندارد و اینکه هر چیزی را در حکم معجزه بپندارید.
آلبرت انیشتن

    زندگی
    معجزه

واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشید.
آلبرت انیشتن

    تجربه

کل زندگی در واقع یک رشته انتخاب است. ببیند که چه تعداد زیادی از مردم پیدا می‌شوند که در عادات روزانه‌شان به دام افتاده‌اند، آنها گیج و هراسناک و نامتمایز به نظر می‌آیند. برای یک زندگی بهتر باید شیوه زندگی‌مان را انتخاب کنیم.
آلبرت انیشتن

    زندگی
    انگیزه بخش
    انتخاب

مهم‌ترین تلاش بشر، کوشش در جهت حفظ اخلاقیات در اعمالش بوده است، توازن داخلی ما و حتی وجودمان به این امر بستگی دارد. فقط اخلاق در اعمالمان است که به زندگی‌مان زیبایی و بزرگی می‌بخشد.