توضیحات آنتی اسکالانت

به دليل وجود نمک هاي محلول، در آب ورودي به دستگاه هاي تصفيه آب به روش اسمز معکوس (RO) امکان ايجاد گرفتگي و رسوب در روزنه هاي ميکروني ممبرين هاي اسمز معکوس که اغلب از جنس پلي آميد مي باشند, وجود دارد. اين پديده را اصطلاحاً Scaling، به معناي رسوب کردن، مي نامند. از آن دست موادي که بر پوسته پلي آميد ( ممبرين) رسوب ايجاد مي کنند مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم (SrSO?) اشاره نمود. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر رايج هستند اما به هر حال حضور اين دو ماده نيز مي تواند در کارکرد ممبران ها اختلال ايجاد کند. براي ممانعت از رسوب نمک هايي که به انها اشاره شد، مواد ضد رسوب (Anti-Scalant) به آب ورودي به ممبران اسمز معکوس تزريق مي نمايند. ميزان صحيح تزريق اين ماده (ِDosing Rate) بستگي به آناليز فيزيکي-شيميايي آب خام و همچنين مشخصات دستگاه دارد و اين ميزان بايستس توسط سازنده به بهره بردار اعلام شود. آنتي اسکالانت
منبع: اواب صنعت