تعریف لفظی عرفان

کلمه عرفان مصدر ماده عَرَفَ به معنای شناختن است . اسم فاعل این مصدر " عارف" و دیگر مصدرش " معرفت" است . ماده عَرَفَ و مشتقات اش بسیار قریب المعنی اند، اما تفاوت های ظریفی نیز دارند که احتمالا در انتخاب ماده عَرَفَ برای حکایت از عرفان دخیل بوده است . نخست این که ماده عَرَفَ و مشتقات اش را برای نوع یا مرتبه خاصی از علم به کار می برند ، علمی که با نوعی موشکافی و رمز گشایی همراه باشد یا به تعبیر دیگر ، در آن حرکتی از سطح به عمق و از ظاهر به باطن و از این سوی حجاب به آن سوی حجاب ، در کار باشد.
واژه های مترادف عرفان در غرب و شرق
واژه هایی نظیر میستی سیزم (mysticism) ، گنوسیس (gnosis)، تئوسفی (theosophy)، صوفیزم (sufism)
Mysticism
این واژه در ترادف با کلمه آلمانی Mystic بر " تجربه بی واسطه از تعامل و رابطه میان انسان و خدا " اطلاق می کنند.
Mistic از واژه لاتین mysticus و یونانی mystos است .mysto به معنای به عضویت درآوردن یا وارد کردن کسی در مراسم دینی است . اگر ریشه کلمه mystery به معنای "سر" را پی بگیریم به همین ریشه خواهیم رسید البته هر دو خط سیر متفاوتی را در تاریخ طی کرده اند. اما در بن و مبدأ هر دو واژه ، مفهوم " سرّ نگهداری " و " رازورزی" نهفته است .
به این ترتیب اگر انتخاب نسبتا متأخر واژه mistic برای " عارف " و mysticism برای " عرفان" را با عنایت و التفات به ریشه و بن  مفهومی این واژه ها صورت داده باشند ، در تلقی این حوزه از عرفان ، ویژگی "رازوارگی " و " رازورزی " و " رازآشنایی" بایستی از اهمیت جوهری برخوردار باشد.
Gnosticsim
این واژه و مشتقات اش به نوعی با میستی سیزم برابری می کند. در فرهنگ های دو زبانه و نیز در ترجمه ها این دو را به " عرفان " معنا می کنند.اما هم در ترجمه ها و فرهنگ هایی که تخصصی تر می نگرند و هم در خود فرهنگ غرب مسیحی gnosticsim  و مشتقاتش را بیشتر به مفهوم لغوی کلمه ، معرفت باطنی در نظر می گیرند نه به مفهوم اصطلاحی ، یعنی عرفان .
Gnosis
این اصطلاح را نیز به مفهوم عرفان به کار می برند. اما آنچه بیشتر مراد می کنند مفهوم لغوی کلمه یعنی " معرفت باطنی و سری " است . این کلمه حتی به همان مقدار گنوستی سیزم نیز به کار نمی رود.
Sufism
نام صوفیزم برای عرفان خاستگاهی جز آشنایی غرب مسیحی با تصوف ، به عنوان گونه خاصی از عرفان که منتسب به اسلام است ، ندارد اما در مواردی برای مطلق عرفان به کار می رود.