انواع دیگ های بخار

1-دیگ های بخار ترکیبی
2-دیگ های بخار فایرتیوب یا لوله آتشین
3-دیگ های بخار واترتیوب یا لوله آبی

دیگ های بخار لوله آبی معمولا برای کار در فشارهای بالا استفاده می شوند و در این نوع از دیگ های بخار، آب در درون لوله های دیگ بخار در جریان می باشد وآتش به صورت مستقیم به لوله های دیگ بخار برخورد می کند.

دیگ های بخار لوله آتشین، دیگ های بخاری می باشند که با عبور دادن آتش و دود از درون لوله های دیگ بخار ، آب اطراف لوله ها را به درجه حرارت مورد نظر می رساند. این نوع دیگ های بخار معمولا به روش های سه فاز یا چهار فاز ساخته می شوند.

دیگ های بخار ترکیبی نیز به صورت ترکیبی از دو نوع قبلی می باشند ومانند انواع دیگر دیگ های بخار دارای کوره ولوله های انتقال حرارت می باشند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ