انواع دستگاه تعیین نقطه ذوب

تجهیزات آزمایشگاهی - دمایی که در آن نقطه حالت ماده در فشار جوی از جامد به مایع تغییر یابد را نقطه ذوب یک جامد یا به ندرت نام نقطه ی گدازش می گویند. فاز جامد و مایع در نقطه ی ذوب در تعادل قرار دارند. بستگی به فشار، نقطه ذوب مواد فرق می کند و نقطه ذوب معلولا در فشار استاندارد مشخص می گردد. نقطه انجماد یا کریستالی شدن دمایی است که در آن ماده از حالت مایع به جامد تبدیل می شود. نقطه ی انجماد به خاطر توانایی بعضی از موارد برای نشان دادن عمل فوق تبرید بعنوان یکی از خصوصیات ماده در نظر گرفته نمی شود.

تکنیک های آزمایشگاهی برای تعیین نقطه ذوب
“کوفلِر بنچ” (kofler bench) یک نوار فلزی به همراه یک گرادیان دمایی است، هر ماده ای را می توان روی قسمتی از آن برای مشخص کردن رفتار دمایی در دمای آن نقطه قرار داد.
کالری متر روشی تفاضلی است که اطلاعاتی در رابطه با نقطه ذوب به همراه آنتالپی ذوب در اختیار ما قرار می دهد.
دستگاه تعیین نقطه ذوب بعنوان ابزاری علمی برای تعیین نقطه ذوب مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ها شامال دستگاه تعیین ذوب فیشر-جان، لوله ی تیل، دستگاه تعیین نقطه ذوب الکترونیکی gallenkamp و دستگاه تعیین نقطه ذوب خودکار می شود.

ساختار دستگاه تعیین نقطه ذوب و طراحی آن
با وجود بسیار متفاوت بودن دستگاه ها از نظر طراحی، اما اکثر دستگاه ها از قرار دادن نمونه به داخل لوله های مویی سربسته استفاده می کنند، که سپس خود این لوله ها در دستگاه قرار داده می شوند. سپس نمونه توسط یک حمام روغن گرم یا توده حرارت دهنده حرارت داده می شود و همانطور که دما افزایش می یابد، نمونه مشاهده می شود تا زمان تغییر فاز حالت جامد به مایع مشخص گردد. محدوده ی دمایی توسط فردی که با دستگاه تعیین نقطه ذوب کار می کند، ثبت می شود، این دما از زمان تغییر اولیه فاز شروع به به دمای تغییر کامل فاز، ختم می گردد. این محدوده مشخص شده را سپس می توان میانگین گرفت تا نقطه ذوب نمونه ی مورد بررسی بدست آید.
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ