انواع انبار

طبقه بندي انبارها از لحاظ شكل ساختمان، نوع كالاها، براساس خاصيت كالاها و ساير انبارها تقسيم مي گردد. انبارها از لحاظ شكل ساختمان : براساس شكل سازه ، اسكلت و ظاهر آن تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از

1- انبارهاي پوشيده و محصور : چهار طرف انبار ديوار كشي شده و داراي سقف متناسب با كالاها مي باشد. قفسه انبار
2- انبارهاي پوشيده (هانگارد) : فاقد ديوار بوده فقط داراي سقف مي باشد و به صورت سوله فلزي بدون ديوار هستند.
3- انبارهاي روباز : بدون سقف بوده و بوسيله سيم خاردار، فنس ، توري يا تخته كوي مح
انبارها از نظر نوع كالاها : بر اساس نام كالا و موجودي هاي كالا در انبار طبقه بندي و نام گذاري مي شوند.

1- انبارهاي مواد اوليه يك يا چند نوع مواد اوليه مورد مصرف خط توليد را نگهداري مي كند.
2- انبار كالاهاي نيمه ساخته مخصوص نگهداري كالاهاي نيمه ساخته يا در جريان توليد مي باشد.
3- انبار كالاهاي ساخته شده (محصول) كالاهاي ساخته شده توليدي يا كالاهاي خريداري شده در آن نگهداري مي شود.
4- انبار قطعات يدكي به آن انبار فني مي گويند.
5- انبار كانتين جهت نگهداري مواد غذايي مورد استفاده مي باشد كه داراي تهويه و يخچال و سردخانه مي باشد.
انبارها بر اساس خاصيت كالاها
انبار مواد قابل اشتعال
انبار مواد تله
انبار مواد فاسد شدني

انبارها بر اساس موقعيت مكاني و عملياتي : برحسب جايگاه و نوع فعاليت و ماهيت خود تقسيم مي گردند.
1- انبارهاي عمومي:
2- انبارهاي گمرك و ترانزيت
3- انبارهاي متروكه
4- انبارهاي دپو يا مخزن
5- ساير انبارها