اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی وشیمی ۱

به دلیل ماهیت کاردرآزمایشگاهها بخصوص آزمایشگاههای شیمی وبیوشیمی با مواد شیمیایی مختلف سروکارداریم که مواد شیمیایی خطرناک رامی توان به گروههای زیرتقسیم کرد:
مواد سوزاننده یاتباه کننده (caustic or corrosive) :موادی مانند اسیدها وقلیایی هاممکن است سبب سوختن پوست ، دهان ویاچشم شوند وهمچنین ممکن است سبب تباه شدن وخراب شدن وسایل ولوازم آزمایشگاهی شوند.
مواد سمی (poisons) : درحقیقت هرماده شیمیایی برحسب آنکه چه مقدارمصرف شود ممکن است سمی باشد. بنابراین درطبقه بندی این مواد باید آنها را مشخص ساخت. موادسمی غالباً به آن سری ازمواد شیمیایی اطلاق می شود که مقادیر بسیارکم آن به صورت خورده شده یااستنشاق ویا تماس با پوست سبب مرگ ویاخطرات عمده گردد مانند فنل غلیظ، این موادممکن است به صورت گاز، مایع ویا جامد باشند.
مواد سرطانزا (carcinogens) :موادی که به وسیله سازمانهای بهداشت جهانی وحرفه ای به عنوان سرطانزامعرفی می شوند باید تحت شرایط خاصی مورداستفاده قرارگیرند.
مواد قابل اشتعال ( Flammables):موادی که به سهولت آتش گرفته ومی سوزند وممکن است مانند نفت برای آتش زدن استفاده شوند.
مواد قابل احتراق (Explosive) : موادی که تحت شرایط مخصوصی ممکن است.
اصول حفاظت درآزمایشگاه بیوشیمی بایدبه صورت جزوه وبرگ قابل استفاده وجودداشته باشد وپیوسته بازنگری شود وبه صورت آموزشهای تئوری وعملی به افراد تازه واردوپرسنل به طوردوره های بازآموزی ویادآوری شود. همچنین درآزمایشگاه باید موادشیمیایی برچسب مربوطه داشته باشند ومحل قرارگرفتن وسایل جلوگیری ازآتش سوزی هم وجودداشته باشد ومشخص باشد.همچنین درجریان حمل ونقل موادشیمیایی باید اصول قانونی رعایت شود.
حفاظت در ازمایشگاهی بیوشیمی
اصول انبارداری
هرآزمایشگاهی چه خصوصی وچه دولتی باید محل ویاقفسه هایی جهت انبارداشته باشد وبرای کلیه وسایل وموادمصرفی وکیتها وفرم ها وکلیه موجودی خود کاردکس داشته باشدیاسیستم کامپیوتری وجودداشته باشد. همچنین فردانبارداروکارپردازباید روابط دوستانه داشته باشند وروابط انسانی برقرارباشد ونیزازکلیه امورمطلع باشند وموادووسایل شیمیایی ومیکروبی راکاملاً بشناسند و رعایت اصول علمی درانبارداری بشود.
نگهداری گازهای مختلف مثل نیتروژن مایع یاهوای مایع تحت فشارنیستند ولی آمونیاک مایع تحت فشاراست. یخ خشک باید درهنگام مصرف خریداری شود.ازنگهداری بیش ازحدموادرادیواکتیوباید خودداری شود ومنابع انرژی اتمی وآتش نشانی رامطلع ساخت. ازنگهداری حلال هاوموادپلاستیکی polyprophilen , polyten درکنارهم باید خودداری کرد زیراباعث ترک خوردگی مواد پلاستیکی می شود. ازتخریب بسته بندی وسایل استریل باید جلوگیری کرد.کارتن های مقوایی راروی زمین نگهداری نکرد. وسایل شیشه ای باید بافاصله نگهداری شود وباروشهای استاندارد حجم آنهاکنترل شود.برچسب ،تاریخ مصرف ، نوع موادشیمیایی درمحیط های کیت وطرزنگهداری آنهاباید روی بروشورخوانده شود. باید کمیته ملی استاندارد وسایل پزشکی درکشورشکل بگیرد. انبارباید قفسه های لازم راداشته باشد. رنگ زرد برای مواد شیمیایی ، قرمزبرای وسایل شیشه ای ، آبی برای وسایل یدکی است. قفسه های قفل دارجهت موادمخدر، کمیاب وگران قیمت وجودداشته باشد. ایجاد کارگاه تعمیرات لوازم آزمایشگاهی درهرمرکزیادرکل سیستم باید پیش بینی شود.