اصول جذب بازدید کننده

اصل اول : بسيار مهم در يک غرفه سازي نمايشگاهي که باعث جذب بازديد کنندگان ميگردد . نظم است که به غرفه يکپارچگي خاصي ميبخشد و غرفه را از فضاي سالن نمايشگاه جدا ميسازد .

اصل دوم : احترام به شعور بازديد کنندگان است به طوري که بايستي شرايط لازم جهت حضور بازيد کننده در غرفه به شکلي کاملا برنامه ريزي شده در دکوراسيون غرفه يا طراحي غرفه تعبيه شده باشد .

اصل سوم : استفاده بهينه از فضاي غرفه بايد به گونه اي باشد که محصولات متناسب با اهميتشان در کل فضاي عمومي غرفه به صورت مناسب تقسيم شده باشد .

اصل چهارم : بايست دکوراسيون غرفه متناسب با محصول به نمايش در آمده باشد . به طوري که اگر روي محصول خاصي تاکيد داريم بايد در طراحي غرفه نيز اين موضوع را لحاظ کنيم .

اصل پنجم : بايد براي غرفه حريم هايي مشخص کنيم تا بتوانيم با مهمانان خاصي که به غرفه مراجعه ميکنند مذاکرات مناسب را به همراه احترامي خاص صورت دهيم .

اصل ششم : موقعيت قرار گيري غرفه در نمايشگاه بايد متناسب با محصول و فعاليت شرکت باشد .

اصل هفتم : ابعاد غرفه ميبايست ارتباط مناسبي با امکانات و دکوراسيون و بازديد کنندگان احتمالي از غرفه در نمايشگاه داشته باشد .

اصل هشتم : سعي کنيد در طراحي و ساخت غرفه نمايشگاه خود از نمادها و مفاهيمي که متاثر از فلسفه شرکت ميباشد استفاده کنيد.

اصل نهم : براي بهتر نمايش دادن محصولات شرکت بايست در دکوراسيون تعبيه شده هر محصول يک نور پردازي خاص متناسب و هماهنگ با ديگر اجزاء غرفه خود در نمايشگاه داشته باشيد .

اصل دهم : براي ايجاد يکپارچي در غرفه که به نوعي نشانگر تفکري منسجم و در اجزاء شرکت شماست از لحاظ ظاهري عوامل حاضر در غرفه داراي پوششي هماهنگ و يکپارچه باشند .

اصل يازدهم : براي داشتن غرفه اي با دکوراسيون متناسب و فوق العاده جلسه اي با مديران فروش خود و طراحان غرفه خود ترتيب دهيد تا در تاريخ نمايشگاه همه چيز براي يک حضور موفق آماده گردد .

اصل دوازهم : حتي نوع پذيرايي شما در غرفه از بازديد کنندگان و مهمانانتان ميتواند باعث انعقاد يا عدم انعقاد يک قرار داد گردد .

اصل سيزدهم : دکوراسيون غرفه و محل استقرار غرفه داران بايد به گونه اي باشد که بازيد کنندگان در مدت حضور در غرفه شما احساس آرامش کنند .

اصل چهاردهم :در دکوراسيون غرفه نمايشگاه خود بايستي فضايي مناسب جهت مذاکرات مهمي که نياز به آرامش خاص به دور از هياهو هاي نمايشگاه دارد را تعبيه کنيد .

اصل پانزدهم : استفاده از ميز و صندلي و مبلمان مناسب تاثير بسياري ابتدا بر غرفه داران خود و بطبع بر برخورد آنها با بازديد کنندگان غرفه ميگذارد .

اصل شانزدهم : براي يک حضور موفق در يک نمايشگاه غرفه خود را به يک مکان خاص تبديل کنيد . از مشاوران و طراحان کمک بگيريد تا بهترين شرايط را براي بازديدکنندگانتان مهيا کنيد . 

خدمات شیشه و آینه