آمارهای جهانی مهاجرت

آمارهاي مهاجرت به افرادي اشاره مي‌کند که از يک کشور به کشور ديگري، براي مثال، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غير رسمي، اصطلاحاتي مانند، «مهاجر»، يا «خارجي» اغلب براي نشان دادن ويژگيهاي نژادي و قومي اقليتهاي مهاجر، بدون توجه به محل تولد يا شهروندي آنها استفاده مي‌شود.

برطبق «گزارش منشيگري عمومي سازمان مهاجرت بين‌المللي و توسعه» بيشتر مهاجران بين‌المللي در کشورهاي توسعه يافته داراي درآمد بالا يعني در حدود ?? ميليون در سال ???? مي‌باشند. کشورهايي که درآمد کم يا کمتر از حد متوسط را دارند، داراي ?? ميليون مهاجر بين‌المللي مي‌باشند. تعداد کل مهاجران بين‌المللي در ايالات متحده آمريکا در بيشترين حد آن، يعني ?? ميليون نفر است. بالاترين درصد مهاجران در نيروي کار و کارگران در کشورهاي حوزه خليج فارس محاسبه شده که ??? در امارات متحده عربي، ??? در قطر، ??? در کويت، که اين جريان مهاجرت فقط از کشورهاي فقير به کشورهاي ثروتمند نمي‌باشد: در حدود يک سوم مهاجران بين‌المللي از يک کشور توسعه يافته به کشور ديگري مهاجرت مي‌کنند. در اروپا، فقط لوکزامبورگ اين ميزان را با ??? نيروي کار خارجي دارد. در کشور سويس، ??? از نيروي کار از خارجيان تشکيل مي‌شود، اما در کشورهاي ديگر اروپايي، کمتر از ??? خارجي هستند (کلمه خارجي معادل کلمه مهاجر نيست). در ?? کشور، بيش از يک پنجم جمعيت از مهاجران خارجي تشکيل شده‌است.

آمارهاي مهاجرت‌کنندگان به کشور ايران[ويرايش]
بيشترين مهاجراني که طي سال‌هاي ???? تا ???? به ايران آمده‌اند از کشور افغانستان با تعدادي بالغ‌بر دو ميليون و سيصد هزار نفر در سال دو هزار و سيزده را شامل مي‌شود و بعد از آن کشورهايي نظير؛ عراق، پاکستان، آذربايجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکيه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اکثريت قريب به اتفاق مهاجران ساکن در ايران را در تمام اين سال‌ها را اهالي افغانستان تشکيل داده‌اند. تعداد اين افراد از سه ميليون نفر در سال هزار و نهصد و نود به دو ميليون نفر در سال دو هزار رسيد، سپس در سال دو هزار و ده با اندکي افزايش به دو ميليون و در سال دو هزار و سيزده با اندکي کاهش به دو ميليون و سيصد هزار نفر رسيد. پس از افغانستان، بيشترين مهاجر را در طي ? دهه اخير از عراق به ايران آمده‌اند که البته در سال هزار و نهصد و نود تعداد اين افراد نهصد و شصت هزار نفر بوده که در سال دو هزار تقريباً به يک‌دوم يعني رقم پانصد و بيست هزار نفر رسيده و در سال دو هزار و ده با کاهش چشمگيري به تنها هشتاد هزار نفر رسيده است. اما مهاجران پاکستاني از تعداد ده هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود در سال دو هزار به کمتر از ده هزار نفر رسيده و سپس با سير روندي صعودي در سال دو هزار و ده به سي هزار نفر افزايش‌يافته است. اهالي آذربايجان نيز که در سال هزار و نهصد و نود و دو هزار و ده تنها کمتر از هزار نفر در ايران ساکن بوده‌اند، تعدادشان در سال دو هزار و ده به ده هزار نفر رسيده است. پس از اين کشورها ترکمنستان، ارمنستان و ترکيه بيشترين تعداد مهاجر را در ايران دارند که تعداد اين گروه‌ها از سال دو هزار و ده رو به فزوني گذاشته اما تعداد هرکدام هنوز کمتر از ده هزار نفر است. در طي اين سال‌ها روند مهاجرت خارجيان به ايران سيري نزولي را طي کرده به طوري که تعداد مهاجران در ايران از تعداد چهار ميليون و دويست و نود هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود، در سال دو هزار به دو ميليون و هشتصد هزار نفر، در سال دو هزار و ده به دو ميليون و ششصد و نود هزار نفر و سرانجام در سال دو هزار و سيزده به دو ميليون و ششصد و پنجاه هزار نفر رسيده است. (مهاجرت به کانادا)