آزمایش مدفوع برای پارازایت(انگل)

علوم آزمایشگاهی - مقدار کمی مدفوع را در ظرف محتوای ماده نگهدارنده ریخته و خوب مخلوط نمائید.

برای آزمایش:
1.احتیاج به ناشتائی نیست
2.اگر درون قوطی مایع باشد مایع در ون قوطی آب نیست لطفا مواظب باشید
3.سعی شود که هر بار فقط یک قوطی به آزمایشگاه آورده شود
4.لطفا برچسب تمیز باقی بماند که اسم خوانا باشد
5.از بخش خلطی یا خونی مدفوع درون قوطی ریخته شود
6.بعد از آوردن آخرین قوطی از پذیرش زمان جواب آزمایش را بپرسید و بگویید تمام نمونه ها را آورده اید