آثار مهاجرت

طبق برآورد سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، سالانه بين ??? هزار تا ??? هزار انسان توسط قاچاقچيان از مرزها عبور داده شده و به فروش مي‌رسند که ?? درصد از اين افراد دختران و زنان هستند. بسياري از اين افراد به کارهاي سياه و غيرقانوني واداشته مي‌شوند، و مورد استثمار و بدرفتاري قرار مي‌گيرند.[?]

در وضع قوانين مربوط به مهاجرين، به‌جاي پذيرفتن آنان به‌عنوان شهروندان جامعه، کنترل آنان به‌عنوان حاشيه‌نشينان جامعه مد نظر قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب مهاجرين آخرين حلقه‌هاي زنجير سلطه? قدرتمندان را با هستي خود تنيده مي‌بينند و زنان مهاجر رنگ جنسيتي را در شمايل اين زنجير باز مي‌شناسند.[?]

مهاجرت و زنان
اگرچه زنان نيز مانند مردان، به دلايل مختلفي از جمله دلايل سياسي، وجود جنگ و يا فرار از فقر و گرسنگي مهاجرت مي‌کنند، اما تعداد زيادي از زنان مهاجر هم از نظر اقتصادي به مردان وابسته هستند، و هم قوانين مهاجرت، اقامت آنان را به زندگي با مردان منوط مي‌سازد. زناني که به‌عنوان همسر، به مردي که ساکن يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا است ملحق مي‌شود، اجازه? اقامت‌ش در صورت جدايي از شوهر لغو مي‌شود. به اين ترتيب خطر استثمار جنسي و اقتصادي زنان مهاجر به طرز چشمگيري وجود دارد و اين زنان در معرض انواع و اقسام تعرضات قرار دارند.[?]

طبق آمار رسمي تعداد زنان مهاجر که در درون مرزهاي کشورهاي اتحاديه اروپا به کارهاي غيرقانوني اشتغال دارند، ?? درصد و آمار زنان بيکار ?? درصد کل زنان مهاجر در اين کشورها است. به اين ترتيب زنان مهاجر در درون خانواده به‌علت وابستگي اقامتي به مرد استثمار مي‌شوند، در محيط کار از کمي دستمزد و شرايط دشوار کاري در رنج‌اند، و در جامعه به‌عنوان زن مهاجر در مقابل سياست‌ها و اعمال خشونت‌آميز نژادپرستانه قرار دارند. (مهاجرت به کانادا)